Privacy

Privacy beleid Claim je cadeau


Algemeen

Claim je cadeau respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en haar klanten en

behandelt en verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke

wet en regelgeving. In deze verklaring kunt u lezen waarom en waarvoor wij uw gegevens graag

willen gebruiken en bewaren, welke gegevens wij verzamelen en wat er met uw persoonsgegevens

gebeurt.


Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Claim je cadeau verzamelt en verwerkt van

gebruikers van onze website, onze klanten, gebruikers van onze (online) diensten en afnemers van

onze producten.


Op onze website staan ook links aan naar websites van derden, zoals van organisatoren van

evenementen waarvoor wij tickets aanbieden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn

wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit

privacybeleid is ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.


Doeleinden en gronden voor het verwerken van uw gegevens


Claim je cadeau verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor het aangaan

en uitvoeren van overeenkomsten tot koop van tickets tussen kopers en organisatoren van

evenementen. Daarnaast zal Claim je cadeau uw gegevens tevens kunnen gebruiken om haar

producten en dienstverlening te verbeteren en de contacten met u of haar contractspartijen en

klanten te onderhouden en beheren. Dat laatste stelt Claim je cadeau in staat om steeds actuele en

passende producten en diensten te kunnen aanbieden en haar dienstverlening te verbeteren.


Claim je cadeau gebruikt de gegevens die zijn verzamelt en verwerkt hoofdzakelijk voor de

navolgende doeleinden:


 het verantwoord aangaan en uitvoeren van overeenkomsten

voor het verwerken, factureren en afhandelen van overeenkomsten

om met u te communiceren

om u te informeren over het verloop van uw bestelling

om u te informeren over producten, diensten en acties

om uw gegevens te koppelen aan een account

voor het onderhouden van de relatie met onze klanten

voor marketingactiviteiten van Claim je cadeau en van organisatoren van evenementen

 

Onderstaand wordt verder uitgelegd op welke manieren de verwerking van gegevens door Direct

Business plaats vindt.

 

Bij het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

 

Voor het uitvoeren van iedere bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen),

betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling afwikkelen en

gekochte Tickets bezorgen. Wij kunnen u daarnaast op de hoogte houden over uw bestelling.

Als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, geven wij uw gegevens ook aan andere

partijen. Als u via onze website Tickets koopt voor een evenement, komt een overeenkomst tot stand

tussen u en de organisator van dat evenement. Uw gegevens worden ook aan die organisator

verstrekt.

 

Bij het aanmaken van een account bij Claim je cadeau

Als u een account maakt bij Claim je cadeau of als u bij ons tickets besteld, vragen wij u om de

volgende informatie: uw naam, geboortedatum, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres,

afleveradres. Uw betaling voor tickets loopt via het door ons gehanteerde betaalplatform. Die

gegevens raadplegen wij uitsluitend voor eventuele terugbetalingen of controles.

 

De ontvangen gegevens worden door ons bewaard, zodat u bij toekomstige bestellingen die

gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. Eerdere bestellingen die u via uw account bij ons heeft

gedaan kunt u in de meeste gevallen ook terugvinden.

 

Voor het versturen van aanbiedingen of nieuwsbrieven

U kunt aangeven dat u van Claim je cadeau nieuwsbrieven of aanbiedingen zou willen ontvangen.

Claim je cadeau verzendt deze alleen als u daar expliciet akkoord voor heeft gegeven door

aanmelding hiervoor. De nieuwsberichten en aanbiedingen die u van Claim je cadeau ontvangt zijn

afgestemd op uw persoonlijke gegevens, waaronder de eerder door u gekochte Tickets. Direct

Business weet zo waar u in geïnteresseerd bent en u krijgt nieuws en aanbiedingen die voor u

interessant zijn.

 

Aanbieding voor evenementen kunnen ook afkomstig zijn van andere partijen, namelijk van

organisatoren van evenementen. Ook hier geldt dat u deze alleen ontvangt als u daar akkoord voor

heeft gegeven.

 

Wij analyseren de reacties op onze nieuwsbrieven en aanbiedingen en kijken bijvoorbeeld hoe er

gereageerd wordt op aanbiedingen, welke producten en diensten populair zijn en hoe we daarmee in

onze producten en diensten rekening kunnen houden. Deze gegevens worden zoveel als mogelijk

gespeudonimiseerd.

 

U kunt zich steeds afmelden voor nieuwsbrieven en aanbiedingen, klantenservice@tickets-direct.nl.

 

Voor speciale acties of prijsvragen

Voor het deelnemen aan een actie of prijsvraag, hebben wij uw naam, adres en e-mailadres en soms

ook uw telefoonnummer nodig. Die gegevens dient u dan voor deelname in te vullen of – indien u al

eerder toestemming heeft gegeven – uw ons bekende gegevens worden daarvoor gebruikt. Dat is in

de eerste plaats om de acties of prijsvragen te kunnen uitvoeren en (bij voorbeeld) prijzen of

producten te kunnen toekennen, maar aan de hand van de gegevens wordt door ons ook gekeken

hoe en door wie wordt gereageerd op onze acties en prijsvragen.

 

Bij contact met onze klantenservice

U kunt met ons bellen en chatten op onze website over vragen, opmerkingen of klachten. Uw

gegevens en de inhoud van vraag of opmerking worden door ons opgeslagen. Ook eventuele vragen

of opmerkingen van u via een social media account worden door Claim je cadeau opgeslagen. Wij

gebruiken die informatie om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen in de toekomst bij

contact met u rekening houden met uw eerdere vragen of opmerkingen.

 

Voor fraudepreventie

Claim je cadeau kan gegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

 

Rechten van betrokkenen

Iedereen waarmee Claim je cadeau een relatie heeft, heeft het recht om zijn persoonsgegevens bij

Claim je cadeau in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan

schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gerechtigd om te

vragen om uw persoonsgegevens, deels niet meer te verwerken, deze te laten verwijderen of te laten

overdragen aan een andere partij.

 

De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan bij de onder de contactgegevens genoemde

personen. Claim je cadeau zal u in alle gevallen uw identiteit verifiëren en zal daarna binnen 4 weken

op u vraag of verzoek reageren. Claim je cadeau kan u verzoek om gegevens te verwijderen geheel of

gedeeltelijk weigeren indien zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat die gegevens nog worden

bewaard, of indien Claim je cadeau daartoe op grond van een wettelijke verplichting nog gehouden is.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Claim je cadeau gebruikt en bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor zover

dienstbaar aan de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden, en niet langer dan daarvoor nuttig

of vereist is. Na een periode van maximaal twee jaar nadat u de laatste keer een ticket bij Direct

Business hebt geboekt of anderszins een product of dienst van Claim je cadeau heeft afgenomen,

worden uw gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing

activiteiten. In alle gevallen kan het zo zijn dat Claim je cadeau eventuele wettelijke verplichtingen of

gerechtvaardigde belangen heeft die maken dat gegevens toch langer worden bewaard door Direct

Business.

 

Claim je cadeau zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de

persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

 

Contactgegevens

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Claim je cadeau. Vragen en verzoeken over de

verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Claim je cadeau, de heer Patrick Gomes (als

gegevensfunctionaris), klantenservice@tickets-direct.nl. Het adres van Claim je cadeau is Van

Miereveldstraat 9 1071 DW Amsterdam.

 

Aanpassen privacybeleid

Claim je cadeau behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Dat kan zowel het gevolg zijn van veranderingen als ontwikkelingen in de relevante wet- en

regelgeving, maar ook in keuzes van Claim je cadeau of technische vernieuwing. Aanpassingen in deze

verklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Neem ons beleid dus regelmatig door

om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Disclaimer

Claim je cadeau besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van de website.

Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten. Mocht de op deze site gepubliceerde

informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan Claim je cadeau niet aansprakelijk

worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens

voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van

gegevens en/of door technische storingen.

 

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten

worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.